Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
KULTUUR
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
»PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

PROGRAMMID

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2018

» Hajaasustuse programm (Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14)
» Hajaasustuse programm (programiinfo, RTK)

Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

» Rahuldatud taotlused 2018 Pärnu linnas
» Toetuse kasutamise aruanne (vt lähemalt allpool)

Lisainfo: Kätlin Aadamsoo, katlin.aadamsoo[at]parnu.ee, 444 8358, 508 7496

rm reg logo sm

___________________________________________________________________________________________


Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste vastuvõtt algab 9. aprillil ja on avatud kuni 11. juunini 2018.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

Programmist toetuse taotlemise tingimused:
- Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
- Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
- Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
- Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
- Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
- Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2017 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.   

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1) vormikohane projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on
hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

LISAINFO: Kätlin Aadamsoo, 44 48358; katlin.aadamsoo@parnu.ee 
 

Lisadokumendid:

 

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMM (programm on lõppenud )

Hajaasustuse veeprogramm tulenes otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011. aasta tegevusprogrammist, hajaasustusega piirkondades hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi toetas nii riik kui kohalik omavalitsus.

Toetuse küsimiseks sai esitada elukohajärgsele kohalikule omavalitsustele taotluse aastatel 2008-2011. Aastal 2012 oli võimalik toetust küsida vaid neil, kes esitasid 2011. aastal kohalikule omavalitsusele nõuetekohase taotluse, kuid kes jäid toetusest ilma.

Toetuse suurus ühe majapidamise kohta oli kuni 6 395 eurot. Toetuse saaja (valda sissekirjutatud füüsiline isik ja MTÜ või sihtasutus, mis tegeles vallas elanike joogiveega varustamisega) omafinantseering pidi olema projekti kuludest 33,33%. Toetust sai küsida reeglina vaid kord (välja arvatud juhtudel, kui oli vaja hiljem paigaldada veepuhastusseade).

Rahastatud taotlused 2008. aastal (Tõstamaa valla volikogu 10.10.2008.a. otsuse nr 195 alusel).   
2009. ja 2010. aasta taotlusvoorus vald ei osalenud.
Rahastatud taotlused 2011. aastal (Tõstamaa Vallavalitsuse 11.08.2011 korralduse nr 386 ja 20.12.2011 korralduse nr 519 alusel)
Rahastatud taotlused 2012. aastal (Tõstamaa Vallavalitsuse 21.06.2012 korraldusega nr 669 alusel)

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161