Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
KULTUUR
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
»HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

HALDUSREFORM

Uus omavalitsus - PÄRNU LINN

15. juunil 2017  Vabariigi Valitsuse istungil otsustati ühendada Tõstamaa vald Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga.
Moodustatava omavalitsusüksuse nimeks jääb Pärnu linn. Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 98

31. oktoobril 2017
Pärnu linna valimiskomisjon registreeris uue Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmed ja avalikustas valimistulemused

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus PÄRNU LINN

1. novembril 2017
» jõustus Audru valla, Paikuse valla ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna ühinemine
» moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn avalik-õiguslik juriidilise isikuna
» Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald lõpetasid omavalitsusüksusena
» algasid Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused ja lõppesid senise linnavolikogu ning vallavolikogude liikmete volitused

6. novembril 2017
Toimus volikogu esimene istung
» valiti Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimehed
» praegused valitsused, Pärnu Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja Tõstamaa Vallavalitsus esitasid lahkumispalve (jätkasid tegevust kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni)

13. novembril 2017
» volikogu valis Pärnu linnapea 
» volikogu kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse
» linnavalitsuse volitused algasid ametisse kinnitamise päeval ja uus Pärnu linnavalitsus kui täitevorgan alustas tegevust
» senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse
» linnavalitsus ja vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tegevust 2017. aasta lõpuni

1. jaanuaril 2018
Audru vallavalitsus, Paikuse vallavalitsus ja Tõstamaa vallavalitsus kui ametiasutused liidetakse Pärnu linnavalitsusega ning need lõpetavad tegevuse. Jätkab ametiasutus Pärnu linnavalitsus.

Üleminekuperiood
Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust, korraldatakse ümber ametiasutuste tegevus, töötatakse välja ühtsed õigusaktid jne. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.

____________________________________________________________________________________

Haldusreformi aluseks olevad seadused

Haldusreformi seadus

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusEttepanekud alustada läbibrääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja vastused neile

Varbla valla ettepanek kaasata Tõstamaa vald Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula valla ühinemisläbirääkimistesse 
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Koonga Vallavolikogu ettepanek 
Lihula Vallavolikogu otsus 
Varbla Vallavolikogu otsus
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Tõstamaa Vallavolikogu ettepanek Audru ja Varbla vallale alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Sauga Vallavolikogu ettepanek Are, Audru, Halinga, Paikuse, Tori, Tõstamaa vallavolikogudele ja Sindi linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Tõstamaa Vallavolikogu otsus


Tõstamaa Vallavolikogu alustas läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise üle Pärnu linna, Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori valla ning Sindi linnaga, selgitamaks välja Tõstamaa valla ühinemise otstarbekus

Pärnu Linnavolikogu ettepanek Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori ja Tõstamaa vallavolikogule ning Sindi linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
Tõstamaa Vallavolikogu otsus

Tõstamaa Vallavolikogu otsus ühinemislepingu avalikustamise kohta

Ühinemislepingu eelnõu 

Ühinemislepingu lisad:

Lisa 1 - Seletuskiri
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (21.08.16)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (29.08.16)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015) Are vald,  Audru vald,  Paikuse vald,  Pärnu linn,  Sauga vald,  Tori vald ja Tõstamaa vald.  
Lisa 5 - Piirkondlike nõukodade moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (15.08.16)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (21.08.16)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (21.08.16) ja abitabel (15.08.16)
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (15.08.16
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses
 (30.08.16)

Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tõstamaavalla ning Pärnu linna ühinemise rahvaküsitlus 2.-4. ja 6.11.2016

Rahvaküsitlsue tulemuste protokoll
Rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine

 

Tõstamaa Vallavolikogu otsus teha taotlus Riigikohtule tunnistada kehtetuks haldusreformi seadus
Kohtuotsus 
R
iigikohtunik Jaak Luige eriarvamus 
Riigikohtunik Indrek Koolmeistri eriarvamus
Riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus 

Vallavanem Toomas Rõhu 100 sõna
Tõstamaa Vallavolikogu otsus ühinemisest keeldumise kohta


Vabariigi Valitsuse ettepanek
Ühinemismääruse eelnõuseletuskirikaart 

Tõstamaa Vallavolikogu otsus ettepanekule, otsuse lisa 
 

Audru valla, Paikuse valla, Tõstamaa valla ja Pärnu linna ühinemine jõustus 1. novembril 2017. Loe pikemalt...
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161